Del:

Overvældende givertjeneste

Ukendt
21. december 2018

Med udgangspunkt i 2 Kor 8,1-6 udforskes emnet givertjeneste i dette oplæg. Ved en vers-for-vers-gennemgang af teksten samt med åbne spørgsmål udfordres I til at sætte fokus på, hvilken plads givertjenesten har i jeres liv.

Emne: Givertjeneste
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Det med givertjeneste kan let lyde, som noget der skal præsteres. Dette oplæg forsøger at give en lidt anden vinkel. I skal læse om nogle menigheder i Makedonien, der udviser en helt overvældende gavmildhed. Ikke for at få dårlig samvittighed, men for at blive udfordret af den forståelse de har af givertjenesten: ikke en præstation, men en gave.

Bøn

Citat til refleksion: “Tænk, hvis du i dag kun havde det, du havde sagt Gud tak for i går”

Nævn nogle ting, som I kan takke Gud for. Læs derefter Sl 100 et par gange. Hold så et bedemøde, hvor fokus er på takken til Gud. Slut evt. af med en takkesang.

Slut samlingen af med at bede for hinanden evt. to og to. Bed først og fremmest om, at Guds nåde må blive stor i jeres liv, så det også lader gavmildheden vokse i jer.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Det følgende er en vers-for-vers-gennemgang af 2 Kor 8,1-6. Overordnet fungerer afsnittet som indledning og opmuntring omkring indsamlingen til Jerusalem. I skal derfor se på, hvordan menighederne i Makedonien kan være et forbillede for menigheden i Korinth og for jer. Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, at ordet kháris (nåde/gave) indrammer afsnittet og giver perspektiv på indholdet. Her er nøglen til at forstå teksten.

Tekstgennemgang

Begynd med at læse teksten højt to gange.

Herefter gennemgår I teksten et vers af gangen med kommentarerne til.

Vers 1

Det første, der står om de makedonske menigheder (bl.a. Filippi og Thessalonika), er, at deres gavmildhed tager sit udspring i Guds nåde. Som nævnt optræder ordet kháris et par gange i teksten og flere andre steder i kap. 8-9. Det dækker både over Guds nåde i Jesus, gavmildhed og kollekten som gave. Det kan også dække over reaktionen på gaven, dvs. taknemmeligheden. For at forstå det med givertjeneste bliver dette ord altså centralt. Det er er i mødet med Guds nåde, det hele begynder: Grundlaget for gavmildheden er Guds nåde.

Kortet er lånt fra Wikipedia.

Vers 2

Gavmildheden udspringer ikke af makedonernes overflod, tværtimod. De er ivrige givere, men det sker midt i trængsler. Modgang er ikke en hindring for gavmildheden. Glæde og trængsler er ikke modsætninger, og deres glæde kommer til udtryk i gavmildhed. Gavmildheden er ikke begrænset til de gode tider. De har egentlig selv brug for hjælp, men hjælper andre: Gavmildheden er ikke en frugt af rigdom, men taknemmelighed.

  • Hvordan kan gavmildhed udspringe af mødet med Guds nåde?
  • Er din gavmildhed en frugt af rigdom eller taknemmelighed?

Vers 3

Paulus uddyber deres gavmildhed. Der er ikke bare tale om, at menigheden har givet det, de kunne undvære. Nej, de har givet over evne: Deres gavmildhed var et offer, der betød afsavn for dem selv.

Vers 4

Her er det måske mest overraskende i dette stykke. Gavmildheden var på makedonernes eget initiativ. Det var ikke bare en sur pligt; det var frivilligt og spontant! De beder Paulus om at få lov til at give til indsamlingen: Gavmildheden udspringer af et ønske om at være med i tjenesten.

  • Er du klar til at være gavmild, hvis det kræver afsavn?
  • Hvorfor tror du, at menigheden er så opsatte på at give til indsamlingen?

Vers 5

Paulus understreger endnu en gang det overraskende i deres gavmildhed. Samtidig vender han endnu en gang tilbage til afsættet for deres handlinger. Det var ikke en enkeltstående god gerning, men en del af menighedens hengivelse til Gud: Makedonerne stillede sig til rådighed for Gud, og det kom til udtryk i gavmildhed.

Vers 6

Med denne opmuntring i ryggen vender Paulus sig til menigheden i Korinth i Akaja. De skal nu afslutte den allerede startede indsamling. De må nu overveje, hvad deres rolle er i indsamlingen: De må lade sig inspirere og udfordre af gavmildheden i Makedonien.

  • Lader du Gud få indflydelse på, hvordan du bruger dine ressourcer?
  • Hvordan kan menighederne i Makedonien inspirere og udfordre din gavmildhed?

Anvendelse

Denne tekst kan hurtigt give dårlig samvittighed og deraf få jer til at begynde at give mere ligesom menighederne i Makedonien.

Det er dog på ingen måder målet. I skal holde fast i den klare tone i teksten, der siger, at deres gavmildhed udspringer af Guds nåde. Udfordringen er at have fokus på Guds nåde som afsæt for gavmildheden.

  • Hvordan kan I i praksis lade Guds nåde få lov at påvirke jer - også i forhold til givertjeneste?
  • Hvordan kan I hjælpe hinanden som smågruppe?

Videre studie

Andre inputs

IMU’s MobilePay er 11460 - tak for din gave!