Del:

En discipel er sendt til at tjene

Simonster
22. marts 2013

At være kristen og tjene med hjerte, mund og hænder. Men hvad er vi sendt med?

IMU vil gerne give dig en peptalk om tjeneste, men det kræver, at du ved, hvad tjeneste er!

At opbygge Guds Rige

Når vi skal se på, hvad tjeneste er, skal vi have det græske ord 'diakoni" frem - ja, det er da let nok, tænker du måske: diakoni er kristent socialt arbejde. Problemet er bare, at Det Nye Testamente ikke beskriver diakoni så snævert.

Diakoni er ikke bare noget med at stå til rådighed for og yde hjælp til nødlidende mennesker, hvad enten de er syge, hjemløse, sultne eller ensomme - og ordet ’bare’ skal ikke misforstås i den retning, at det er noget laverestående arbejde. For det er det absolut ikke. Ordet ’bare’ skal forstås ud fra Det Nye Testamentes syn på diakoni, hvor det er mere end kristent socialt arbejde.

Diakoni er et grundbegreb i Det Nye Testamente. Det er ikke blot en niche for de få udvalgte med en særlig social indstilling – fx for dem, der har lyst til at hjælpe hjemløse, alkoholikere eller glemte gamle.

Diakoni fortæller kort sagt om, hvad kirkens og hver enkel kristnes opgave er: At bygge Gudsriget op - at få flere med i Guds menighed.

Vi er sendt af Jesus

Efter sin død og opstandelse sagde Jesus til sine disciple: ”Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.” (Joh 20,21).

Alle kristne er Jesu disciple, og dermed er vi alle diakoner, som arbejder på samme opgave som Jesus. I begrebet ”udsendt” ligger der en forståelse af, at den udsendte får en opgave betroet. Postbudet er udsendt med post fra en afsender til en modtager. Posten finder ikke selv på beskeden. Men hvad er det så, disciplene er udsendt til?

Gør Jesus kendt og troet - ikke kun med ord

Enhver discipel er sendt med en opgave: at gøre Jesus kendt og troet som Herren over Gudsriget. På denne måde bliver diakoni mere end håndens sociale tjeneste. Den bliver også til mundens tjeneste - til den tjeneste, hvor jeg fortæller om Jesus. Diakoni handler om, at vi er kristne med både hjerte, mund og hænder.

Det vil sige at du og jeg er kaldet til at møde medmennesker med hjælp, trøst og vidnesbyrdet om Jesus i vores hverdag og vores nabolag. Det hander både om social såvel som åndelig nød i Danmark, ja i hele verden - og det er lagt i disciplenes hænder.