Del:

Konkret og livsnær trospraksis (IMU’s mål)

af Daniel Præstholm
14. januar 2021

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. I kommer til samtale om, hvordan dette mål kan blive til konkret virkelighed i netop jeres lokale fællesskab.

Emne: Tro, discipelskab
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 17-30 år

Forberedelse

I kan med fordel se denne video, inden I mødes. Her forklarer ungdomskonsulent Peter Kiel Bjørnholt Jensen IMU’s fokus, som ligger til grund for målsætningerne.

Indledning

Tro er ikke en præstation, men en relation. Det handler altså ikke først og fremmest om at holde møder og gå i kirke. Det handler om at være, før man kan gøre, og kristen er ikke noget man kun er henne i kirken eller til IMU. Troen på Jesus er noget, der gennemsyrer hele livet.

Det er dette perspektiv, der ligger bag sætningen: “Vi vil opfordre til konkret og livsnær trospraksis, fordi kristen tro er at leve hver dag med Jesus”, som er det første mål under fokusområdet “Levende relation med Jesus”.

Alligevel så handler tro også om at gøre, og hvordan tror man nu lige? Hvordan bliver troen til liv? Hvordan bliver det med Jesus mere end blot nogle gode fortællinger i en gammel bog? Hvordan får troen krop?

Se nu, hvad ungdomskonsulent Jim Pfrogner siger om dette mål i denne video*.

Tag en runde: Hvad tænker du umiddelbart om det, som Jim siger?

*Hvis I ikke har set hele videoen før, så kan det være en god idé at se den i sammenhæng.

Bøn

“For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.” (Jak 2,26)

Brug lige lidt tid på at snakke om verset. Del glæder og udfordringer ved troen. Tak derefter Gud for troen på Jesus, og at han gennem Jesus frelser mennesker. Bed for hinanden, og at I alle må blive styrket i troen. Bed Helligånden om at lede samtalen i denne samling.

Slut samlingen af med bøn, hvor I beder Gud hjælpe jer med, at det I har snakket om ikke kun bliver til snak, men også får konkrete konsekvenser for jer og jeres fællesskab.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Jesus er levende

Grundstenen i IMU er: “Kristus lever for mig, i mig, gennem mig”. Det er simpelthen det allermest grundlæggende, der er at sige i forhold til den kristne tro. Jesus lever! At være kristen handler ikke først og fremmest om at vide en masse om Bibelen, at kunne redegøre fyldestgørende for den kristne troslære eller noget i samme dur. Det handler om at have en relation med vores levende Herre.

Læs følgende tekster sammen:

“Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” (Gal 2,20)

“Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.” (Rom 8,34)

“Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vore synder, tog han sæde ved den Højestes højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres.” (Hebr 1,3-4)

  • Hvad betyder det for dig, at Jesus lever i dag?
  • Hvordan kommer dette konkret til udtryk i dit liv, i jeres fællesskab, i verden?

Relation med Jesus

Mennesker er skabt til fællesskab, og vi er sat ind i mange forskellige fællesskaber her i verden (familie, venskaber, kirke, arbejde m.fl.). Sådan er det villet af Gud, for Gud er fællesskabets Gud. Han er jo selv tre i én: Fader, Søn og Helligånd.

  • Hvad kendetegner en god relation? Bliv enige om en liste med de 5 vigtigste ting.
  • Hvad kendetegner en dårlig relation? Lav igen en liste med 5 punkter.

Der er ingen tvivl om, at Jesus ønsker at have en relation med alle mennesker (se fx Åb 3,20), men til forskel fra de fleste andre relationer, man kan nævne, så er der det element i forhold til Jesus, at han er usynlig.

Det betyder ikke, at han ikke er virkelig. Tværtimod! Men det betyder, at det kan være sværere at forhold sig til, hvem han er. Man kan ikke på samme måde danne sig et fast billede af, hvordan Jesus fx ser ud, ligesom man kan med andre personer. Det betyder ikke, at man ikke kan have billeder af Jesus og af Gud, og ofte har disse billeder stor betydning for, hvordan ens relation er med Jesus.

  • Hvordan er dit indre billede af Jesus?
  • Hvilke egenskaber og karaktertræk vil du fremhæve ved Jesus?

Kerneværdierne

Det er nok de færreste, som får lov at se Jesus, mens vi er på denne jord.

Det sker dog for nogen, som fx journalisten Charlotte Rørth kan vidne om eller de mange muslimer, der kan berette om at have set Jesus i drømme (se fx denne artikel om iranske Hamideh Solaty).

Selvom mange ikke får Jesus at se på denne måde, så betyder det langt fra, at man ikke kan have en relation med ham. Han åbenbarer sig nemlig først og fremmest gennem det, man traditionelt kalder for nådemidlerne: Ordet og sakramenterne.

I IMU er nådemidlerne de to første kerneværdier: Vi vil leve 1) af dåb og nadver og 2) af Bibelen. Jesus møder os på en helt særlig måde disse steder. Vil man gerne lære ham bedre at kende, så vil det være naturligt at søge ham netop der.

  • Hvilken betydning har disse værdier for din relation med Jesus?

Der er yderligere to kerneværdier i IMU: Vi vil leve 3) i bøn og 4) i kærlighed. Læg mærke til, at de i modsætning til de første to værdier indledes med et “i”. Hermed indikeres det, at de på en måde udgør responsen på de to første værdier. Med andre ord, så er bønnen og kærligheden den måde, som vi ønsker at reagere på, når Jesus møder os gennem sakramenterne og Ordet.

  • Hvilken betydning har disse værdier for din relation med Jesus?

Anvendelse

Målsætningen, som I har arbejdet med i dette oplæg, lyder som nævnt således: “Vi vil opfordre til konkret og livsnær trospraksis, fordi kristen tro er at leve hver dag med Jesus”.

Det kan lyde meget flot og idealistisk, men målet er, at det faktisk bliver til virkelighed! Måske fylder denne målsætning allerede en stor del i jeres fællesskab, ja, måske er det ligefrem den der fylder mest for jer? Måske kan den enkelte hjælpes endnu mere i retning af en personlig relation med Jesus?

Derfor skal I nu bruge resten af tiden på at arbejde med de to følgende spørgsmål. Skriv jeres tanker og ideer ned, og snak også om, hvem, der skal rykkes i, og hvad der skal gøres, for at de kan blive til virkelighed.

  • Hvad står i vejen for, at unge i jeres fællesskab kan få og have en personlig og levende relation med Jesus?
  • Hvordan kan jeres fællesskab konkret styrke den enkeltes relation med Jesus, så det med troen ikke kun er noget én gang i ugen, men bliver til liv for den enkelte?

Husk at en sand relation aldrig bygger på tvang! Mennesker kan ikke tvinges ind i en relation med Jesus, og det ønsker Gud heller ikke. Jesus-tro er relation, og den skabes ikke af mennesker, hverken af en selv eller af andre, men ved at Helligånden griber ind og gør et under i den enkelte. Bed ham om at gøre underet hos andre og hos jer selv.

Videre studie

Andre inputs23. oktober 2021

De sidste penge til renovering af kollegierne på Børkop Højskole skal samles...

21. oktober 2021

Med stort setup og forkyndere fra flere lande sætter IMU alt ind på at skabe en...

7. oktober 2021

100 IMU'ere deltog, da der for første gang blev inviteret til IMUs nye...[mere]

23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

newcomic