Vedtægter

Enhver forening i Danmark må have vedtægter, som er med til at sætte rammerne for det arbejde, der foregår. Sådan er det også med IMU. Herunder kan du læse vedtægterne for landsarbejdet.

Hver lokalforening har ligeledes vedtægter. Hvis I står overfor at skulle arbejde med disse, så læs denne artikel.

§1 Navn og stiftelse

Indre Missions Ungdom (IMU) er stiftet som en landsorganisation tilknyttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (Indre Mission) og er som sådan Indre Missions ungdomsarbejde på landsplan.

IMU blev stiftet den 9. april 1979.

§2 Grundlag

IMU er forpligtet på samme grundlag som Indre Mission i øvrigt og bygger derfor sit arbejde på

  • de bibelske skrifter som Guds troværdige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv
  • Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter

Indre Mission og Indre Missions Ungdoms mission er: Lede til Jesus – leve i Ham 

§3 Formål

IMU har til formål at virke til fremme af og støtte for det lokale ungdomsarbejde i Indre Mission. Herunder hører at formidle evangeliet om Jesus Kristus til teenagere og unge og derved hjælpe disse til tro på Ham, hjælpe dem til at leve og vokse i troen og tjenesten af Ham. 

Målgruppen er unge fra 14 - 25 år.

§4 Aktiviteter

Gennem ressourcer, aktiviteter og IM's ungdomsmedarbejdere at formidle støtte til målgruppen og lokalafdelingernes arbejde.

Opmuntre og støtte til etablering af nye IMU-afdelinger, teenklubber og grupper tilsluttet/tilknyttet IMU.

§5 Medlemmer

Stk. 1 IMU har ingen central medlemsregistrering. Alle unge der er en del af en IMU-forening, klub eller gruppe betragtes som IMU'ere.

Stk. 2 Hvert år foretages en optælling af aktive IMU'ere via indberetninger fra de lokale foreninger.

Stk. 3 Et lokalt ungdomsarbejde, som i sine vedtægter tilslutter sig grundlag og formål for Indre Mission og vedkender sig samhørighed med det lokale Indre Missions samfund eller en sogne-, valg- eller frimenighed, kan blive tilsluttet IMU ved påtegning af vedtægterne ved landslederen for IMU på vegne af Landsungdomsudvalget.

Stk. 4 En mindre gruppe af unge der samles på regelmæssig basis i fx et missionshus samt klynge- eller mellemfællesskaber, som deler IMU’s åndelige/teologiske ståsted kan blive tilsluttet IMU som IMU-gruppe. Tilslutningen kræver godkendelse af landslederen for IMU på vegne af Landsungdomsudvalget.

Stk. 5 En teen-, små- eller ungdomsgruppe ved en sogne-, valg- eller frimenighed, som deler IMU’s åndelige/teologiske ståsted kan blive tilknyttet IMU som netværksgruppe. Optagelse i netværket kræver godkendelse af landslederen for IMU på vegne af Landsungdomsudvalget.

Stk. 6 Forskellen på at være tilsluttet og tilknyttet IMU handler om, hvor man som lokalt fællesskab har sin identitet og udmøntes i de ydelser, vi som IMU tilbyder. 

§6 Ledelse

Stk. 1 Landsorganisationen IMU´s daglige arbejde ledes af et Landsungdomsudvalg, der består af syv medlemmer. Landsungdomsudvalget er i alle dispositioner ansvarlig overfor Indre Missions Hovedbestyrelse, som i den daglige ledelse er repræsenteret ved generalsekretæren.

Stk. 2 Landsungdomsudvalget sammensættes på følgende måde: Indre Missions Hovedbestyrelse udpeger efter indstilling fra landsungdomsudvalget en formand (er denne ikke teolog, skal et andet medlem af LU være det), en repræsentant fra hver af IM’s fem regioner, hvoraf minimum tre skal være under 30 år og mindst to aktive IMU’ere, samt et medlem blandt Indre Missions medarbejdere i øvrigt. Desuden udpeger Indre Missions Hovedbestyrelse et medlem af sin egen midte. Indre Missions generalsekretær tilsendes dagsorden og referat i forbindelse med Landsungdomsudvalgsmøderne og kan deltage i disse.

Stk. 3 Alle medlemmer udpeges for en periode på to år. Medlemsskabet kan forlænges med yderligere to år efter indstilling fra Landsungdomsudvalget.

Stk. 4 Landslederen for IMU deltager i Landsungdomsudvalgets møder med taleret men uden stemmeret.

Stk. 5 Alle medlemmer skal ved indtræden i Landsungdomsudvalget tilslutte sig §1, 2 og 3 i vedtægterne.

Stk. 6 Landslederen for IMU er sekretær for Landsungdomsudvalget og ansvarlig for at udvalgets beslutninger føres ud i livet. Landslederen for IMU er i øvrigt leder af IMU´s sekretariat og har i sit ansættelsesforhold Indre Missions generalsekretær som nærmeste foresatte.

§7 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændringer af ovenstående vedtægter kan ske, når det er vedtaget af 2/3 af Landsungdomsudvalget og er godkendt af Indre Missions Hovedbestyrelse.

Stk. 2 Vedtægter i strid med § 1, 2 og 3 kan ikke vedtages

§8 Ophævelse

Stk. 1 Ophævelse af landsorganisationen IMU kan ske, når det er vedtaget af 2/3 af Landsungdomsudvalgets medlemmer ved to på hinanden følgende møder og ved godkendelse af Indre Missions Hovedbestyrelse. 

Vedtaget af Indre Missions Hovedbestyrelse i januar 2016